LEGAL NEWS WEBSITE FROM NEPAL

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५

२०७५ मंसिर १३ गते १७:२४ Lexnepal

नेपालको संविवधान बमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्नेतथा लोपोन्मख नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, सङ्घीय संसदले ऐन बनाएको छ ।

ऐन पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस्

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५